Background

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ENERTES MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİK TES. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin İşlenmesi Bilgilendirme Metni

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Enertes Mühendislik Teknolojik Tes. San. Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Veriler ve Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Tarafımızın ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanmanız çerçevesinde satış ofislerimiz, internet sayfamız ve sair kanallar ile aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir:

İsim, soy isim, TC Kimlik Numarası, doğum tarihi, doğum yeri gibi açık kimlik verileriniz,

Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,

Satın aldığınız ürün/hizmete ilişkin bilgiler dahil her türlü bilgi ile bunlara ilişkin ödeme bilgileriniz,

Talep, öneri ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz,

İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz dijital iz verileriniz,

Satış ofislerimizi veya iş yerlerimizi ziyaret etmeniz halinde oluşan kamera kayıt görüntüleriniz.

Enertes kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi özel nitelikli kişisel verilerini işlememektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi olmak üzere, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası olmak üzere, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçları ve benzer amaçlarla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Enertes Müh. Tek. Tes. San. Tic. Ltd. Şti. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflaştırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Verdiğimiz hizmetleri mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, Adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, müşteri portföyümüzü analiz etmek amaçlarıyla bizimle paylaştığınız kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyeceğiz.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Enertes Müh. Tek. Tes. San. Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi bölümünde düzenlenen başvuru formları ile şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

BAŞVURU FORMU
Background

En zor şey harekete geçme kararı vermektir,

geriye kalan ise sadece azimdir...

Amelia Earhart